Skip to main content

Vedtægter for den selvejende institution
Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset

§ 1 Hjemsted

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har hjemsted i Holstebro Kommune, Nygade 22, 7500 Holstebro.

§ 2 Formål

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset har til formål:
At støtte, inspirere, formidle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Holstebro Kommune på tværs af etnicitet, samt støtte den sociale integration, gennem samarbejde med kommunens uddannelsessteder, organisationer, foreninger, offentlige institutioner og kommunens borgere.
At varetage den daglige drift af huset, samt samarbejdet mellem foreninger, organisationer og grupper der har frivilligt socialt arbejde og social integration som formål.
At være initiativtager til og skabe rammerne for aktiviteter igangsat for og af Holstebro kommunes borgere.
At sikre borgerne i Holstebro Kommune får lige adgang til at deltage i frivilligt socialt arbejde, enten som brugere eller frivillige, uanset hvor i kommunen de bor.
Ligeledes gennem folkeoplysende aktiviteter med bred informations- og integrationsvirksomhed.
At arbejde ud fra følgende værdigrundlag:
Det er værdifuldt at skabe et forum hvor frivilligheden og fagligheden trives på et ligebyrdigt grundlag og udvikles i et samspil mellem de frivillige, ansatte og brugergrupperne.

§ 3 Regnskab og revision

 • Stk. 1: Regnskabet følger kalenderåret. 
 • Stk. 2: Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Stk. 3: Revision af selvstændige projekter med bevillinger under 100.000 kr. foretages af den valgte interne revisor.
 • Stk. 4: Det reviderede regnskab fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.
 • Stk. 5: Regnskabet sendes efterfølgende til Holstebro Kommune til godkendelse vedlagt bestyrelsens beretning.

§ 4 Driftsmidler og hæftelse

 • Skt. 1: Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighusets driftsøkonomi er baseret på samarbejdsaftalen med Holstebro Kommune samt andre tilskudsgivere mm.
 • Stk. 2: For Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset forpligtelser hæfter alene den selvejende institution Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighusets formue og ikke enkeltpersoner.
 • Stk. 3: Regnskabet revideres af en registreret revisor. Denne udpeges af generalforsamlingen.

§ 5 Medlemskab

 • Stk. 1: Alle frivillige sociale og etniske organisationer, foreninger og projekter med tilknytning til Holstebro Kommune kan blive optaget som medlemmer, såfremt de kan tilslutte sig Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighusets formåls paragraf.
 • Stk. 2: Medlemskabet giver adgang til brug af husets faciliteter, der fastlægges af den daglige ledelse.
 • Stk. 3: Det kræver ikke medlemskab af den enkelte person, der bruger husets tilbud, f. eks. yder en frivillig indsats eller modtager rådgivning og vejledning.
 • Stk. 4: Enkeltpersoner samt virksomheder har mulighed for at tegne et støttemedlemskab. Størrelsen af det årlige kontingent fastsætter de selv.
 • Stk. 5: Kontingent for det ordinære medlemskab fastsættes på den årlige generalforsamling.
 • Stk. 6: Såvel ordinære medlemmer (foreninger) samt støttemedlemmer har adgang til generalforsamlingen. Støttemedlemmer dog uden opstillings- og stemmeret.
 • Stk. 7: Optagelse samt bevarelse af medlemskab forudsætter at ordinære medlemmer og støttemedlemmer overholder husets formål og ordensregler. Såfremt dette ikke sker, kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Generalforsamlingen orienteres herom efterfølgende.

§ 6 Bestyrelsens sammensætning

 • Stk. 1: Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.
 • Stk. 2: bestyrelsen sammensættes på følgende måde:
  1 medlem udpeget af Holstebro Byråd
  1 medlem udpeget af de kulturelle institutioner i Holstebro Kommune
  1 medlem udpeget af uddannelsesmiljøet i Holstebro Kommune
  1 medlem udpeget af Integrationsrådet i Holstebro Kommune
  1 medlem valgt af medarbejdere v/Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset
  1 medlem valgt af de frivillige medarbejdere i Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset
  5 medlemmer og 2 suppleanter valgt af medlemsforeningerne.
 • Stk. 3: Medlemmer udpeget af Holstebro Byråd og Integrationsrådet er udpeget for fire år af gangen, og udpegningen følger Holstebro Byråds valgperiode. Øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges for to år af gangen, dog vælges suppleanter for et år af gangen.
 • Stk. 3,1: Bestyrelsesmedlem udpeget af Holstebro Byråd kan ikke vælges til formand eller næstformand.
 • Stk. 4: De fem medlemsforeningsrepræsentanter tilstræbes valgt, således at det frivillige sociale arbejde og etniske foreninger repræsenteres bredt. Som udgangspunkt vælges de fem bestyrelsesmedlemmer indenfor følgende fem valggrupper:
  1. Ældre
  2. Sundhed-, patient- og pårørende foreninger
  3. Sociale og humanitære foreninger
  4. Indvandrere, flygtninge, integration og etniske kulturforeninger
  5. Andre
  Stemme- og opstillingsberettigede foreninger definerer selv, hvilken valggruppe de tilhører forud for generalforsamlingen.
 • Stk. 5: Følgende medlemmer vælges/udpeges i lige år:
  Kulturelle institutioner, frivillig i Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset og to fra medlemsforeningerne.
  Følgende medlemmer vælges/udpeges i ulige år:
  Uddannelsesmiljøet, medarbejder og 3 fra medlemsforeningerne.

§ 7 Bestyrelsens ansvar og arbejde

 • Stk. 1: Det er bestyrelsens ansvar, at der arbejdes i henhold til formål og værdigrundlag.
 • Stk.. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv, med minimum formand og næstformand på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 • Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden.
 • Stk. 4: Bestyrelsen holder møde mindst 6 gange årligt og fastsætter mødedatoer på sit første møde efter generalforsamlingen.
 • Stk. 5: Bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar for husets drift.
 • Stk. 6: Den daglige leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær uden stemmeret.

§ 8 Tegningsregler

Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset tegnes af bestyrelsens formand, sammen med den daglige leder.

§ 9 Generalforsamling

 • Stk. 1: Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes en gang årligt inden udgangen af 1. kvartal, første gang i 2011. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel, gennem udsendelse af indkaldelse pr. mail/brev og dagspressen.
  Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse.
  Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:


Valg af dirigent
Valg af referent og stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Daglig leders årsberetning
Det kommende års visioner
Regnskabsfremlæggelse
Orientering om næste års budget
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter
Valg af intern revisor og revisorsuppleant
Valg af revisor på baggrund af bestyrelsens indstilling
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Eventuel

 • Stk. 2: Hver medlemsforening har 1 stemme. Afstemningen afgøres ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning kan vælges, hvis dirigenten eller mindst en af de fremmødte forlanger det.
 • Stk. 3: Medlemsforeningerne er opdelt i 5 valggrupper:
  1. Ældre:
  Hvor medlemskredsen og/eller målgruppen er ældre borgere.
  2. Sundhed-, patient- og pårørende foreninger:
  Hvor medlemskredsen og/eller målgruppen er patient og pårørende og/eller har sundhedsfremmende formål.
  3. Sociale og Humanitære foreninger:
  Hvor formålet er af social og netværksskabende eller humanitær karakter.
  4. Indvandrere, flygtninge, integration og etniske kulturforeninger:
  Hvor formålet er af kulturel, integrationsfremmende karakter eller netværksskabende på tværs af kulturer.
  5. Andre:
  Hvor formålet er af frivillig, social eller netværksskabende karakter. Har selvhjælps, rådgivende eller vejledende funktion overfor definerede målgrupper.
 • Stk. 4: De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udtræder automatisk af bestyrelsen i tilfælde af, at de ikke længere er aktive medlemmer af deres respektive forening.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når skriftlig forlangende herom er fremsendt af 1/3 af medlemsforeningerne, med en nøje angivelse af, hvad der ønskes behandlet.
Indkaldelsen sker derefter med 8 dages varsel.

§ 11 Vedtægtsændringer

 • Stk. 1: Forslag til ændring af vedtægter fremsættes på generalforsamlingen som indkommet forslag. Besluttes med almindeligt stemmeflertal.
 • Stk. 2. Vedtægterne skal efterfølgende godkendes af Holstebro Kommune.

§ 12 Opløsning

 • Stk. 1: Beslutning om opløsning af den selvejende institution træffes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum med 2/3´s flertal.
 • Stk. 2: Uforbrugte midler eller øremærkede midler, der ikke er anvendt inden opløsningen, skal betales tilbage til de bevilligende myndigheder.
 • Stk. 3: Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes man skal forholde sig til anvendelse af evt. formue, inventar og andre aktiver.
 • Stk. 4: Medlemsforeningerne har forkøbsret til aktiverne.
  Bestyrelsen er ansvarlig for at levere lånt inventar og materialer tilbage til ejerne.
 • Stk. 5: Bestyrelsen skal ved den selvejende institutions ophør fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af aktiver er tilendebragt.

§ 13 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter træder i kraft 1. januar 2010.
Vedtægterne er revideret på generalforsamling den 28. marts 2017.
Dirigent: 
My Wind

Bestyrelsen:
Poul Ipsen

Josaph Francis Ragunathan

Jørn Nielsen

Mette Jensen

Kirsten Primdahl Møberg

Rebekka Rughave

Tiahes Thiaharaja

Jean Rene Krøyer

Heidi Rud

Karen Qvist

Anne Lise Holst Jensen

Alice Flink