Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Familie-Forum

Til dette projekt er der bevilliget 100.000 kr i 2012 og 2013 fra statens PUF midler. Familie-Forum er blevet til på baggrund af et satsapuljeprojekt, Forældrenetværk – en ressource i hverdagen, som Frivilligcenter Holstebro, Kultur & Frivillighuset deltog i, sammen med Bedre Psykiatri og Familiecenteret Spiren. Med baggrund i de erfaringer, der er gjort i satspuljeprojektet ønskes det, at der udvikles et tilbud til forældre til psykisk sårbare børn og unge, som kan være med til at styrke familiernes evne til at håndtere stress og bearbejde sorg og afmagt i forhold til at være “en anderledes famile.” I Familie-Forum vil der blive uddannet et antal ressourcestærke familier i samarbejde med VIA Univercity College og et antal studerende, der bl.a. skal følge gruppeforløbene, der tilbydes børn og unge.