Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Virksomhedsplan

Virksomhedsplan for Frivilligcenter Holstebro,

Kultur & Frivillighuset

 1. Institutionen

1.1                Adresse

1.2                Institutionsform

1.3                Bestyrelse

1.4                Økonomi

1.5                De fysiske lokaliteter

1.6                Kultur & Frivillighusets ansvarsområde

1.7                Værdigrundlag

 

 1. Personale og ledelse

 

 1. Organisationsplan

 

 1. Forretningsidé

4.1                Mission

4.2                Vision

4.3                Målsætning

 

 1. Indsatsområder.

5.1                Den overordnede struktur

5.2                Café og butik

5.3                Foreninger med særlig tilknytning

5.4                Faste aktiviteter i Kultur & Frivillighuset

5.5                Arrangementer

5.6                Prioriterede udviklingsprojekter

5.7                Langsigtet udviklingsstrategi

 

 1. Markedsføring

 

 1. Personaleudvikling

 

 1. Arbejdsmiljø
 2. INSTITUTIONEN

 

1.1 Adresse:

CVR: 32 63 48 93

Frivilligcenter Holstebro

Kultur & Frivillighuset

Nygade 22

7500 Holstebro

Tlf: 97 41 30 55/53 og 97 40 31 00

kfh@kulturogfrivillighuset.dk

www.kulturogfrivillighuset.dk

 

1.2 Institutionsform:

Kultur & Frivillighuset er en selvejende institution, der drives på grundlag af tilskud fra Holstebro Kommune, Socialministeriets puljer samt tilskud fra andre fonde og puljer.

 

1.3 Bestyrelse:

Kultur & Frivillighuset ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes på følgende måde:

Udpegede: 1 medlem af Holstebro Byråd og 1 medlem af Integrationsrådet der følger disses valgperiode. 1 medlem af de kulturelle institutioner, 1 medlem af uddannelsesmiljøet, alle for 2 år.

1 medlem valgt af medarbejdere og 1 medlem valgt af de frivillige medarbejdere i Kultur & Frivillighuset for 2 år.

Vælges: 5 medlemmer på generalforsamling af og blandt medlemsforeninger for 2 år.

 

1.4 Økonomi:

Kultur & Frivillighusets drift baserer sig på en samarbejdsaftale med Holstebro Kommune.

Der søges årligt midler fra puljen til grundfinansiering af Frivilligcentre under Socialministeriet.

 

Der afvikles to projekter i perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2017, der er finansieret af PUF midler fra Socialministeriet.

 

Der modtages et årligt beløb på 12.000 kr. (2012 priser) fra Arbejdsmarkedsafdelingen for sekretariatsbistand til Integrationsrådet.

 

Der er indgået samarbejdsaftale med Sport og Fritid om rengøring og administration af pigegymnastiksalen i Danmarksgade. Der modtages et årligt beløb for dette.

 

Herudover søges der midler til finansiering af projekter og aktiviteter. Af projektmidlerne kan maksimalt 10 % være med til at finansiere Kultur & Frivillighusets drift.

 

I 2011 blev huset distributør for Hus Forbi, de hjemløses avis. Dette giver en mindre indtægt.

 

1.5 De fysiske lokaliteter:

Bygningen Nygade 22 er stillet vederlagsfri til rådighed af Holstebro Kommune. Ligeledes afholder Holstebro Kommune udgifterne til lys, vand og varme.

Nygade 22 fungerer som kontor og mødelokaler for Kultur & Frivillighuset og dennes medlemsforeninger. I 2016 var der i alt 132 medlemsforeninger, hvoraf ca. 95 foreninger jævnligt benyttede lokalerne.

 

1.6 Kultur & Frivillighusets ansvarsområde:

Den selvejende institution er et Frivilligcenter, som har ansvar for den daglige drift af huset, samt samarbejdet mellem foreningerne, organisationerne, grupperne, der har frivilligt socialt arbejde og social integration som formål og til Holstebro Kommune.

 

Formålet er at støtte, inspirere, formidle og synliggøre det frivillige sociale arbejde i Holstebro Kommune på tværs af etnicitet, samt støtte den sociale integration, gennem samarbejde med kommunens uddannelsessteder, organisationer, foreninger, offentlige institutioner og kommunens borgere.

 

Ligeledes at sikre, at borgerne i Holstebro Kommune får lige adgang til at deltage i frivilligt socialt arbejde enten som brugere eller frivillige, uanset hvor i kommunen de bor.

 

Kultur & Frivillighuset er ansvarlig for at gennemføre valg til Frivillighedsrådet efter de af Social- og Sundhedsudvalget fastsatte regler.

 

Huset modtager borgere fra Jobcentret i afklaring og social aktivering. Ligeledes beskæftiger vi også borgere i løntilskud.

 

1.7 Værdigrundlag:

Det er værdifuldt at skabe et forum, hvor frivilligheden og fagligheden trives på et ligebyrdigt grundlag og udvikles i et samspil mellem frivillige, ansatte og brugergrupperne.

 

 1. PERSONALE OG LEDELSE

I alt udgør personale og ledelse 2,8 årsværk. Heraf 1 fleksjob og 1 skånejob.

Der er tilknyttet et antal frivillige der udgør ca. 4,4 årsværk. Herudover er der et skiftende antal medarbejdere i løntilskud og/eller aktiverede i huset.

Endvidere er vi praktiksted for socialrådgiverstuderende.

 

 1. ORGANISATIONSPLAN

 

Bestyrelsen

I

Daglige leder

I

Medarbejdere         Frivillige                Aktiverede

I

Medlemsforeninger

 

 1. FORRETNINGSIDÉ

 

4.1 Mission:

Huset er faglig og frivillig katalysator i mødet mellem mennesker. Huset støtter, udvikler, formidler og koordinerer den frivillige, sociale og integrationsmæssige indsats.

 

4.2 Vision:

Vi vil være førende på landsplan i forhold til at skabe en homogen kommune, hvor medborgerskab og sammenhængskraft er de bærende elementer.

 

4.3 Målsætning:

 

Vi vil derfor:

 • Medvirke til at forbedre borgernes sundheds- og livssituation, gennem styrkelse af den frivillige sociale indsats og integrations indsatsen.
 • Samle og synliggøre tendenser og behov indenfor det frivillige sociale arbejde.
 • Bidrage til at udvikle den frivillige sociale indsats og den sociale integration på tværs af sektorer.
 • Samarbejde med og formidle viden til erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og Integrationsrådet m.v., i en tæt dialog med Holstebro Kommune.
 • Bidrage til at øge den mellemfolkelige forståelse gennem foredrag og undervisning. Dette sker ud fra en objektiv, saglig belysning af emnerne.
 • Søge samarbejde med andre Frivilligcentre og aktører, regionalt, nationalt og internationalt.
 • Bidrage til at gøre huset til et aktivt samlingssted, hvor nye samarbejdsrelationer udvikles og nye ideer skabes.

 

 1. INDSATSOMRÅDER

 

5.1 Den overordnede struktur:

Kultur & Frivillighuset er medlem af landsforeningen FriSe og arbejder efter frivilligcentrenes fælles vision og værdier.

De generelle indsatsområder skal afspejle husets målsætning.

 

5.2 Café og butik:

Kultur & Frivillighusets Café er en åben café for alle borgere og brugere af huset.

Der kan købes kaffe/te brød og kage i hverdagen og falafel om fredagen.

På bestilling og ved specielle lejligheder kan der serveres sandwich og lette anretninger til møder og arrangementer.

Vi arbejder for at yde en god service til vore medlemsforeninger.

 

Butik Unik:

Butikken er under afvikling.

 

5.3 Foreninger med særlig tilknytning:

 

Disse projekter er økonomisk selvstændige projekter med frivillige ledere tilknyttet. Organisatorisk hører de under Kultur & Frivillighuset, og bestyrelsen har det overordnede ansvar for at projekterne fungerer.

 

Tryghedstjenesten:

Her yder frivillige hjælp inden for fire områder: Afløse pårørende til kronisk syge og døende i eget hjem eller midlertidigt ophold. Våge hos døende i eget hjem og midlertidigt ophold, yde praktisk hjælp på midlertidigt ophold og ”Alene hvad nu”, der er et rådgivnings tilbud til plus 60 årige, der har mistet ægtefælle eller samlever.

Der er indgået samarbejdsaftale med Holstebro Kommune.

 

Vinderup Pensionist og Handicapsvømning:

Har eksisteret i flere år, og blev i forbindelse med kommunalreformen et selvstændigt projekt under Kultur & Frivillighuset. En gruppe frivillige henter og hjælper handicappede og ældre i Vinderup med træning og vedligeholdelse.

 

5.4 Faste aktiviteter i Kultur & Frivillighuset:

 

Dialoggrupper for kvinder og Kvindestemmer:

Blev oprettet på baggrund af Muhammed krisen på initiativ af skuespiller Iben Nagel Rasmussen, Odin Teatret. Projektet omfatter en dialoggruppe med ca. 16 kvinder fra 11 forskellige nationer. Kvindestemmer mødes for at synge og danse på forskellige sprog. Gruppen består af 6 deltagere fra 4 forskellige nationer. Projektet er finansieret af Iben Nagel Rasmussen.

 

Dansk:

Frivillige tilbyder individuel støtte til dansk til borgere, der endnu ikke kan modtage undervisning på Sprogcentret, eller elever der har brug for supplerende undervisning og lektiehjælp f. eks. i forbindelse med eksamen.

 

Indkøbsengle:

Her køber unge mellem 16 og 30 år ind for ældre eller hjælper med at købe ind og sætte varer på plads.

Projektet har til formål at skabe netværk mellem unge og ældre, og give de unge en introduktion til frivilligt socialt arbejde.

 

Integrationshåndbog:

I 2009 blev Integrationshåndbogen udviklet. Kultur & Frivillighuset opdaterer håndbogen tre gange årligt. Forud for opdateringen afholdes der møde i ”Pigebanden”, hvor der samles relevant information til den kommende opdatering.

 

IT-Venner:

IT-Venner blev udviklet i foråret 2012.

Her yder frivillige individuel hjælp til ældre over 65 år og psykisk sårbare borgere i eget hjem, i forhold til brug af computer, Nem-ID med videre.

Tilbuddet har til formål, at supplere de øvrige tilbud om kurser og IT hjælp til målgruppen, så borgerne bliver selvhjulpne. Ligeledes lægges der vægt på det sociale og netværksskabende aspekt. Tilbuddet ledes af en frivillig koordinator og en styregruppe på 4 personer.

 

Studerende og elever:

Huset modtager jævnligt studerende fra universiteter, uddannelsesinstitutioner og skoler i Holstebro Kommune samt Holstebros nabokommuner, til undervisning og information. Der formidles også kontakt til frivillige ressourcepersoner.

 

Skoletjenesten, Ufrivillig i eksil:

Et tilbud til skolerne i Holstebro Kommune. Der informeres om indvandrere og flygtninge i Danmark, deres historie og livsvilkår. Der er tilknyttet et frivilligt korps af borgere med anden etnisk baggrund der deltager med oplæg til eleverne.

 

Åben Anonym Rådgivning:

Rådgivningen blev oprettet på baggrund af en bevilling fra JL Fonden. Der er tilknyttet frivillige der kan rådgive omkring: Økonomi, sociale spørgsmål og psykologiske problemer.

Vi tilbyder ad hoc rådgivning, med tidsbestilling ved henvendelse til Kultur & Frivillighuset på tlf.: 9740 3053 eller 9740 3100.

 

Børn og Unge i Skilte familier:

Der er etableret en gruppe for børn og unge i alderen 6-17 år. Modellen er taget fra projekt Børn og Unge i Sorg. Styregruppen har indgået aftale med Kultur & Frivillighuset, om at formidle henvendelserne til gruppen.

 

5.5 Arrangementer:

 

International Kvindedag 8. marts:

I 1989 blev den første International Kvindedag afholdt i Holstebro. Siden har Huset, med undtagelse af et par år, afviklet dagen med hjælp fra en gruppe frivillige.

Det samler omkring 100 kvinder af forskellig etnisk oprindelse.

 

5.6 Prioriterede udviklingsprojekter:

 

Familie-Forum:

Socialministeriet bevilligede første gang penge fra PUF midlerne til udvikling og implementering af dette projekt i 2012-13. Der er senest bevilliget midler fra PUF i perioden 1. Juni 2016 – 31. Maj 2017.

Projektet er en videreudvikling af satspuljeprojekt 2007 – 2011, som har kørt i samarbejde mellem Holstebro Kommune, Familiecenter Spiren, Bedre Psykiatri og os.

Projektet er målrettet familier med psykisk sårbare børn og unge, og tager afsæt i et sundhedsfremmende perspektiv. På baggrund af afsluttet projekt, uddannes frivillige studerende fra VIAUC til at køre gruppeforløb med psykisk sårbare børn og unge samt deres søskende. Udvalgte unge med psykisk sårbarhed fra projektet uddannes ligeledes sammen med de studerende til frivillige i grupperne. Der er fokus på at uddanne og inddrage ressourcestærke familier som frivillige i projektet.

 

Vi vil derfor:

 • Uddanne studerende fra VIAUC til at køre gruppeforløb for børn og unge.
 • Uddanne unge med psykisk sårbarhed som frivillige i grupperne.
 • Uddanne ressourcestærke forældre som aktive frivillige.
 • Tilbyde caféaftener med relevant fagligt indhold til forældre med psykisk sårbare børn og unge.
 • Tilbyde telefonisk støtte og vejledning til forældre i dagtimerne.
 • Afholde familiearrangementer, hvor hele familien kan mødes med ligestillede og på denne vis danne netværk på tværs af familierne.
 • Vedligeholde og opdatere www.familie-forum.dk

 

Springbrættet:

Socialministeriet bevilligede penge fra PUF midlerne til udvikling og implementering af dette projekt første gang i perioden 1. marts 2015 til 29. februar 2016. Senest er der bevilliget penge i perioden 1. Juni 2016 – 31. Maj 2017.

Der er nedsat en styregruppe med deltagere fra Huset, Holstebro Kommunes Socialafdeling og de frivillige organisationer.

Projektet er målrettet unge i alderen 18 til 40 år med lette til moderate psykiske lidelser, der får tilbud om at komme i praktik som frivillige i foreningslivet.

Derudover skal der etableres et korps af frivillige mentorer og kontaktfamilier, til unge fra målgruppen.

 

Vi vil derfor:

 • Tilbyde målgruppen aktiv deltagelse i foreningslivet som frivillige praktikanter.
 • Opbygge socialt netværk mellem borgere med psykiske lidelser og borgere uden.
 • Skabe mulighed for, at målgruppen udvikler egne ressourcer og kompetencer og gennem nye relationer oplever øget livskvalitet og mestringsevne, og bliver bevidste om egne handlekompetencer.

 

Kultur til Alle:

Ideen er udviklet i bestyrelsen og der er bevilliget penge til projektet fra Distributørpuljen i Hus Forbi.

Projektet er målrettet socialt udsatte, psykisk syge og borgere med anden etnisk baggrund, der sjældent eller aldrig benytter de kulturelle tilbud i Holstebro Kommune.

Igennem et samarbejde med Kulturinstitutionerne vil der blive doneret billetter til kulturelle oplevelser, der gennem Kultur & Frivillighusets netværk formidles til målgruppen.

 

Vi vil derfor:

 • Indgå aftaler med Kulturinstitutionerne om gratis billetter til målgruppen.
 • Koordinere og formidle kulturtilbud til målgruppen.

 

Eventdatabase:

Der er bevilliget midler fra Holstebro Kommune til at udvikle en eventdatabase, der bliver placeret og drevet af Kultur & Frivillighuset.

 

Vi vil derfor:

 • Udvikle en database med eventfrivillige.
 • Koordinere og formidle frivillige til events i Holstebro Kommune.

 

5.7 Langsigtet udviklingsstrategi:

 

I udviklingen af Kultur & Frivillighuset ønsker vi at skabe synergi mellem det frivillige arbejde og kulturlivet.

Der prioriteres udvikling af partnerskabs/samarbejdsaftaler mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor.

For at styrke sammenhængskraften og udvikle velfærdssamfundet, vil det i fremtiden være nødvendigt, med et tæt og forpligtende samarbejde sektorerne imellem og at søge inspiration og samarbejde på internationalt plan.

 

Vi vil derfor:

 • Involvere brugerne i kulturelle aktiviteter og formidle kulturoplevelser, især til grupper og enkeltpersoner, der ikke normalt er kulturbrugere.
 • Gå foran i samarbejdet og formidle viden og erfaring til vore samarbejdspartnere og interesserede.
 • Udvikle partnerskaber og samarbejder på tværs af sektorer, med fokus på samskabelse og aktivt medborgerskab.
 • Sætte fokus på at understøtte udviklingen af CSR i Holstebro Kommune.
 • Gennem samarbejdet i Douzelage VolunTEAMing Projektet udvikle frivillige redskaber og udveksle ideer, der kan udvikle og understøtte det lokale frivillige arbejde.

 

 1. Markedsføring:

 

Vi vil synliggøre Kultur & Frivillighusets arbejde gennem en målrettet udvikling af kommunikationsstrategien i et tæt samarbejde med FriSe, vore medlemsforeninger og samarbejdspartnere.

 

Vi vil derfor:

 • Udvikle Kultur & Frivillighusets Nyhedsbrev indholdsmæssigt og udvide modtagerkredsen.
 • Udvikle hjemmesiden og øvrige elektroniske og sociale medier til gavn for medlemsforeningerne, borgere og samarbejdspartnere.
 • Skabe en god kontakt til den lokale presse med fokus på husets aktiviteter. Dette sker primært ved pressemeddelelser, interview og annoncering.

 

 1. Personaleudvikling:

 

Vi vil:

 • Sikre en personalepolitik, for frivillige, ansatte og aktiverede, der fremmer arbejdsglæden og samarbejdet, og giver rum for udvikling og faglige udfordringer.
 • Arbejde for, at personalet antals- og ressourcemæssigt modsvarer Kultur & Frivillighusets visioner.
 • Udvikle Kultur & Frivillighuset så det matcher fremtidens udfordringer.

 

Mødestruktur og MUS:

Der er udviklet en fast mødestruktur, hvor der afholdes personalemøder med de ansatte hver 14. dag. Fire gange årligt afholdes der store fælles personalemøder, hvor ansatte, frivillige og aktiverede deltager.

Medarbejder Udviklings Samtaler afholdes en gang årligt med ansatte og frivillige.

 

Kurser:

Ansatte og frivillige tilbydes kurser efter ønsker og behov. Der arrangeres ligeledes fælles kurser for ansatte og frivillige.

 

 1. Arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø:

En gang årligt foretages der en arbejdspladsvurdering.

 

Det psykiske arbejdsmiljø:

Der arbejdes efter en fælles personalepolitik for alle ansatte, frivillige og aktiverede. Alle nye medarbejdere informeres ved jobstart om husets politik. Den tages jævnligt, eller efter behov, op på personalemøder eller ved personlige samtaler.

 

Revideret marts 2017.