Foreningsinfo.

Social integration

Bliv frivillig

Frivilligcentrenes kvalitetsgrundlag

Fælles om kvalitet.

Frivilligcentrenes kvalitetsgrundlag:

Et frivilligcenter støtter, udvikler og formidler frivilligt arbejde og arbejder for at forbedre rammer og vilkår for den frivillige indsats. Det skal være let at blive frivillig, let at yde en frivillig indsats og det skal være let at hente hjælp og støtte i civilsamfundet.

Frivilligcentrene formidler frivillige og borgere til foreninger, synliggør den frivillige indsats og yder rådgivning og konsulentbistand til lokale foreninger og frivillige initiativer. Frivilligcentrene samler relevante aktører til dialog, erfaringsudveksling og samarbejde for at skabe nye initiativer, udvikling samt et stærkt og mangfoldigt foreningsliv og lokalsamfund.

Frivilligcentrede er selvstændige foreninger med lokale medlemmer og egen bestyrelse, som bestemmer retning og indhold. Frivilligcentrene er uafhængige af partipolitiske, religiøse og kommercielle interesser og gør en særlig indsats for at give det lokale foreningsliv og ildsjæle indflydelse på, hvilke tilbud og initiativer, der er vigtige lokalt.

Hvert frivilligcenter definerer således selvstændigt, hvordan de bedst muligt udnytter deres ressourcer og herudfra liver op til frivilligcentrenes fælles vision, formål og mål uden at gå på kompromis med værdier og kvalitet.

Frivilligcentrenes vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Frivilligcentrene skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre og udvikle frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Viden & kompentencer.

Frivilligcentret:

 • rådgiver foreninger og borgere på et kvalificeret grundlag ved at holde sig ajour med den nyeste viden om frivillighed, kommunens politik og strategi samt relevante tiltag på det frivillige område.
 • Sikrer kvaliteten ved at tilstræbe relevante kompetencer gennem uddannelse og opkvalificering og gennem erfaringsudveksling med de andre frivilligcentre.
 • Sikrer kvalificeret arbejdskraft gennem ordentlige løn- og arbejdsvilkår for ansatte og frivillige.

Dokumentation & Evaluering.

Frivilligcentret:

 • følger fælles guidelines udarbejdet af landsorganisationen FriSe eller udarbejder selvstændige procedurebeskrivelser for aktiviteter og arbejdsopgaver.
 • dokumenter og evaluerer indsatsen og resultaterne, enten som del af én fælles dokumentation udarbejdet af landsorganisationen eller selvstændigt.
 • søger kontinuerligt at forbedre kvaliteten i aktiviteter og tilbud og deler viden og erfaringer med andre frivilligcentre.

Synliggørelse & kommunikation.

Frivilligcentret:

 • arbejder kontinuerligt for at sikre kendskab til frivilligcentrets aktiviteter og tilbud lokalt, fx blandt borgere og i kommunen
 • arbejder målrettet for at være kendt og anerkendt som samarbejdspartner af relevante aktører i lokalsamfundet, fx foreninger, virksomheder og kommunen
 • samler på gode historier og bringer dem i spil  på egne platforme, i pressen og til inspiration internt i landsorganisationen.

Netværk & samarbejde

Frivilligcentret:

 • arbejder på tværs af foreningsgrænser og søger et bredt samarbejde med mange forskellige foreninger og initiativer
 • søger et konstruktivt samarbejde med kommunale medarbejdere og politikere. Hvis der er frivilligråd eller frivilligkonsulenter i kommunen, søger frivilligcentret at skabe god dialog og effektivt samarbejde
 • søger nye samarbejdspartnere og synliggøre mulighederne for virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Engagement & Udvikling

Frivilligcentret:

 • lytter til deres medlemmers behov og ønsker, men udfordrer også disse og finder i fællesskab nye veje
 • fastlægger – i et samarbejde mellem den daglige leder og bestyrelse – strategien, udarbejder årlige handleplaner og følger op på disse
 • prioriterer og sikrer effektiv anvendelse af ressourcerne og arbejder for den rette balance mellem driftsopgaver og udvikling af nye initiativer og aktiviteter.

Etik & Værdier

Frivilligcentret:

 • er båret af lokal indflydelse og giver borgere, foreninger og frivillige initiativer adgang til indflydelse på frivilligcentrets udvikling, fx via medlemskab eller møder
 • værner om borgerens anonymitet og foreningers interne forhold. Frivilligcentret har tavshedspligt og indberetningspligt i lighed med andre foreninger
 • tilstræber at være fysisk tilgængeligt og sikre gode adgangsmuligheder for alle interesserede borgere.